Политика за защита на личните данни

За нас защитата на данните е много важна. Ние уважаваме Вашата лична сфера. Затова по-надолу Ви информираме за обработката на личните данни при ползването на нашата електронна книжарница newlife-bg.com и услугите на Издателство „Нов живот“.

Издателство „Нов живот“ спазва разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право.

 • 1. Дефиниране на понятията

  1.1. Лични данни
  Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашето име, имейл адрес, телефон, адрес за доставка и Вашето потребителско поведение при използването на електронната книжарница newlife-bg.com.

  1.2. Клиентски акаунт (профил)
  За да пазарувате в електронната книжарница вие създавате личен клиентски акаунт.
  За всякакви въпроси относно Вашият клиентски акаунт сме на разположение на телефон 02/840 62 53 и/или имейл newlife@newlife-bg.com

  1.3. Реклама
  Реклама е всяко изявление при упражняването на търговска дейност, стопанска дейност и т.н. с цел стимулиране на продажбата на стоки или извършването на услуги, вкл. на недвижими вещи, права и задължения. Обикновено нашата реклама обхваща собствени продукти, стоки или услуги.

  1.4. Проучване на пазара
  Чрез проучването на пазара събираме емпирични данни, които да послужат за решения относно нашия бизнес модел. Фокусираме се върху определен периметър от теми, например свързани с демографските данни на потребителите и предпочитани теми на книгите. За целта анонимизираме предварително личните данни за защита на нашите клиенти, така че обработката на данните в никакъв случай да не води към личността на нашите клиенти.

 • 2. Обработка на лични данни за целите на Вашия уеб базиран клиентски акаунт

  При създаването на клиентски акаунт за он-лайн пазаруване в електронната книжарница www.newlife-bg.com Вие ни предоставяте следните лични данни:

  • Име и фамилия
  • Адрес за доставка (улица, номер, пощенски код, населено място)
  • Телефон за контакт
  • Имейл

  За използването на електронната книжарница www.newlife-bg.com след регистрацията и създаването на Вашия клиентски акаунт тези данни са необходими за изпълнението на договора.

  Вашия профил можете да актуализирате онлайн по всяко време, като влезете в личния си клиентски профил.

  Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

 • 3. Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама

  3.1. Неперсонализирана реклама
  Чрез абониране за нашия информационен бюлетин, за да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по смисъла на точка 1, е необходимо да обработим следните лични данни:

  • Вашия предварително проверен имейл адрес

  Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на неперсонализирана реклама.

  3.2. Персонализирана реклама
  За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по смисъла на точка 1, които отговарят на Вашите лични интереси, ние анализираме Вашето потребителско поведение при ползване на нашите електронни медии. За целта е необходимо да обработим следните лични данни:

  • Вашето име и фамилия и Вашия предварително проверен имейл адрес
  • Данни за покупателно поведение: продукти и продуктова категория, използване на предложения и акции при закупуването на стоки/продукти.

  Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от  Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на персонализирана реклама.

 • 4. Обработка на лични данни за целите на проучване на пазара

  Ние обработваме Вашите лични данни за целите на проучване на пазара и мненията. При това Вашите данни се анонимизират, използват се само от нас за статистически цели и в нито един момент не могат да бъдат свързани с Вас. Можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данните занапред. Можете да направите това по реда, посочен в точка 7.5.

  Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“  от Общия регламент относно защитата на данните и служи за постигане на нашите цели, посочени тук в Декларацията за защита на данните. Ние защитаваме нашите клиенти, като извършваме проучването на пазара с анонимизирани данни.

 • 5. Продължителност на съхранение

  Вашите данни за покупателното поведение се съхраняват 10 години. Вашите основни данни се съхраняват за времето на изпълнение на договора.

  Вашият активиран (потвърден) клиентски профил се изтрива в случай, че не сте го ползвали нито веднъж в продължение на 10 години.
  Неактивиран (непотвърден) клиентски профил се изтрива след 7 дни.

  Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

 • 6. Сигурност на данните

  Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, като например клиентски акаунт, формуляр за контакт, интернет страница. След това дадената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол (Secure Socket Layer), за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Вие ще познаете това, когато видите, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е заключен и адресната лента започва с „https“. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите.

 • 7. Вашите права

  7.1. Право на информация
  Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението. Това не важи за електронното предоставяне на информация.

  7.2. Право на корекция
  Ако Вашите данни, съхранявани от Издателство „Нов живот“ не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия клиентски акаунт.

  7.3. Право на изтриване и блокиране
  Имате право на изтриване и блокиране на данните, които Издателство „Нов живот“ съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено като изпратите имейл до newlife@newlife-bg.com. Обикновено Вашите данни се изтриват най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

  При получаване на информационния ни бюлетин, можете да се откажете от абонамента си като използвате линка за отписване в края на всеки имейл.

  Ако не сте използвали Вашият клиентски акаунт 10 години след активирането му, не е необходимо упражняване на правото на изтриване. Всички лични данни, които по законови причини не трябва повече да се съхраняват, се изтриват след горепосочения срок. Лични данни като основните данни, които не бива да се изтриват, докато трае съхранението по закон, се блокират за Ваша сигурност.

  7.4. Право на преносимост на данните
  Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

  7.5. Право на възражение
  Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Допълнително обръщаме внимание на това, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, изпълнението на договора за он-лайн пазаруване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно.

  7.6. Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране
  По отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.

  7.7 Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните)
  При осъществяване на контакт с нас по имейл на newlife@newlife-bg.com или по пощата на адрес: Издателство „Нов живот“, 1839 София, кв. Враждебна, ул.8 №49 съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

 • 8. Право на жалба

  При оплаквания се обърнете към посоченото в точка 9 лице за контакт. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

 • 9. Въпроси за защитата на данните

  При въпроси за всички процеси за обработка на данни от Издателство „Нов живот“, можете да се обръщате по всяко време към:
  Издателство „Нов живот“
  Имейл: newlife@newlife-bg.com
  Телефон: 02/840 62 53